Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode obrazyodkrasy.sk. Obchodné podmienky vymedzujú práva a povinnosti medzi predávajúcim (dodávateľom) na jednej strane a kupujúcim (zákazníkom, spotrebiteľom) na strane druhej.

Predávajúci a prevádzkovateľ internetového obchodu obrazyodkrasy.sk je:

PRO3M s. r. o.

Duklianska 1371/29, 052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 46837523

DIČ: 2023617871

IČ DPH: SK2023617871

Kontaktná a korešpondenčná adresa: Zvonárska 2886/32 052 01 Spišská Nová Ves

2. Objednávka tovaru

Po výbere tovaru kupujúci vyplní objednávkový formulár. Ak kupujúcim je súkromná osoba, uvedie meno a priezvisko, adresu, telefón, e-mailovú adresu. Ak vystupuje ako podnikateľ, uvedie názov firmy a do poznámky uvedie IČO a DIČ. Po vyplnení objednávku odošle. Po odoslaní bude objednávka spracovaná a na uvedenú e-mailovú adresu príde potvrdenie o prijatí objednávky. Odoslaná objednávka slúži ako kúpna zmluva.

3. Dodacie a platobné podmienky

Tovar je možné prevziať si osobne na prevádzke alebo objednaný tovar doručujeme kuriérskou spoločnosťou GLS. Dodacia lehota začína plynúť momentom od potvrdenia objednávky. Dodávky produktov budú podľa dostupnosti produktu a prevázkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom čase, najviac do 10 pracovných dní. V prípade nedostupného tovaru je kupujúci o prípadnom predĺžení dodacej lehoty včas informovaný. Miesto dodania tovaru si určí kupujúci a je stanovený na základe objednávky kupujúceho. Doručením tovaru na uvedenú adresu sa považuje dodávka za splnenú. Zásielka okrem tovaru obsahuje aj pokladničný blok.

Cenu tovaru, ktorý si kupujúci prevezme osobne na prevádzke, zaplatí v hotovosti pri jeho prevzatí.

Pri platbe prevodom vám budú zaslané údaje k platbe. Po prijatí platby na účet dodávateľa bude kupujúcemu tovar odoslaný v čo najkratšej možMnej dobe podľa dostupnosti na sklade spolu s príjmovým dokladom z pokladne.

Pri doručení tovaru a platbe dobierkou uhradí kupujúci cenu tovaru kuriérovi spoločnosti GLS pri prevzatí balíka.

Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru skontrolovať jeho stav. Ak je tovar poškodený, kupujúci tovar v tomto prípade neprevezme. Podpísaním prepravného listu kupujúci potvrdzuje neporušenosť obalu zákazky. Kúpna cena za tovar nezahŕňa náklady na balenie a doručenie tovaru. Cena balného a poštovného pri zasielaní kuriérom GLS je 4,50 EUR s DPH v rámci SR.

4. Odstúpenie od zmluvy

V zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.) má kupujúci – spotrebiteľ právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne na prevádzke. Ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný, náklady na jeho vrátenie znáša kupujúci.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote uvedenej v týchto obchodných podmienkach. O tejto skutočnosti bude kupujúci ihneď informovaný.

Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. V prípade, keď kupujúci vráti objednaný tovar poškodený, čiastočne opotrebovaný resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, je odstúpenie neprípustné.

Pri odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný uviesť kontaktné údaje a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená kúpna cena za objednaný tovar poukázaná zo strany predávajúceho.

5. Reklamácie

V prípade, že kupujúci objavil na zakúpenom tovare vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou samotného výrobku, má právo tovar reklamovať. Po zistení vady výrobku je kupujúci povinný kontaktovať predávajúceho na emailovej adrese info@obrazyodkrasy.sk alebo telefonicky na tel. č.: +421 945 346 041, pričom uvedie číslo objednávky, dátum prevzatia tovaru, druh závady, číslo daňového dokladu. Predávajúci kontaktuje kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe pri riešení reklamácie. Reklamácia bude vybavená do 30 dní. Tovar musí byť vrátený nepoškodený, nepoužívaný, kompletný, v pôvodnom nepoškodenom obale, čistý a s dokladom o kúpe. Poplatky za doručenie na našu poštovú adresu a späť k Vám hradíte sami. Tovar neposielajte na dobierku – nebude prevzatý.

Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (emailom na info@obrazyodkrasy.sk) v prípade, ak nie je spokojný so spôsobom, akým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo v prípade, ak sa domnieva, že predávajúcu porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na sťažnosť zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS sú oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Kupujúci sa môže sťažovať aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť iba fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, alebo zamestnania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho z kúpnej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

6. Nevyzdvihnutie objednanej zásielky

Pri neprevzatí tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy vzniknutej na základe objednávky kupujúceho na www.obrazyodkrasy.sk je predávajúci oprávnený požadovať po kupujúcom náhradu škody vo výške nutne vynaložených nákladov, súvisiacich s plnením právoplatne vzniknutej kúpnej zmluvy.

7. Orgán trhového dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Košický kraj,
Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1
odbor výkonu dozoru

tel. č.: 055/729 07 05, 055/622 76 55
faxl. č.: 055/622 46 95

8. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov.